Regulamin

Zbiór naszych zasad

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Szkoła Przedmiotów Ścisłych świadczy usługi w postaci pozaszkolnych zajęć edukacyjnych z przedmiotów ścisłych - matematyki, fizyki, chemii (dalej jako: „zajęcia”).
 2. Zajęcia mają charakter jednorazowy albo cykliczny, indywidualny albo grupowy.
 3. Zajęcia przeprowadzane są w lokalu firmy Szkoła Przedmiotów Ścisłych, w domu Kursanta lub w formie online.
 4. Tematyka zajęć oraz ich charakter, w tym czas trwania, ilość i częstotliwość zajęć, ustalane są indywidualnie z każdym Klientem w oparciu o zgłoszone przez niego zapotrzebowanie, w tym deklarowany przez Klienta cel zajęć (przygotowanie do wskazanego egzaminu, poszerzenie wiedzy Kursanta, wsparcie w bieżącej edukacji Kursanta, zajęcia wyrównawcze, itd.).
 5. Szkoła Przedmiotów Ścisłych wskazuje każdorazowo Klientowi charakter, czas trwania, ilość oraz częstotliwość zajęć, pozwalających, w świetle zasad logiki oraz doświadczenia zawodowego Korepetytorów Szkoły Przedmiotów Ścisłych, oczekiwać realizacji deklarowanego przez Klienta celu zajęć.
 6. Szkoła Przedmiotów Ścisłych ma prawo odmówić świadczenia usług w postaci zajęć edukacyjnych, jeżeli deklarowany przez Klienta cel zajęć nie jest możliwy do osiągnięcia, w świetle przesłanek wskazanych w § 1 pkt 5 niniejszego regulaminu, w ramach wskazanych przez Klienta - czasu trwania, ilości, częstotliwości oraz charakteru zajęć.
 7. Szkoła Przedmiotów Ścisłych świadczy usługi w postaci zajęć edukacyjnych z zachowaniem należytej staranności, w tym w szczególności zapewnia, że przekazywana w ramach zajęć wiedza jest aktualna i zgodna z zapotrzebowaniem Klienta. Klient jest świadomy, że rezultaty osiągnięte w wyniku odbycia zajęć zależne są również od pracy, zaangażowania oraz zdolności intelektualnych Kursanta, a także stosowania się przez Kursanta do poleceń i wskazówek Korepetytora. Szkoła Przedmiotów Ścisłych w szczególności nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności za oceny szkolne oraz wyniki egzaminów Kursanta.
 8. Terminy zajęć ustalane są przez Szkołę Przedmiotów Ścisłych i Klienta. Szkoła Przedmiotów Ścisłych nie gwarantuje dostępności terminu wskazanego przez Klienta. W szczególności niemożliwym jest ustalenie terminu zajęć w czasie, w którym już wcześniej Szkoła Przedmiotów Ścisłych ustaliła termin zajęć z innym Klientem, a istniejące możliwości lokalowe oraz personalne Szkoły Przedmiotów Ścisłych nie pozwalają na przeprowadzenie kolejnych zajęć w tym czasie.
 9. W zajęciach uczestniczą wyłącznie Kursanci, wobec których wcześniej ustalono dany termin zajęć.
 10. Zajęcia prowadzone są przez Korepetytora wyznaczonego przez Szkołę Przedmiotów Ścisłych.
 11. Kursant zobowiązany jest do punktualnego i regularnego przychodzenia na zajęcia oraz odrabiania zadanych prac domowych. W przypadku Kursantów niepełnoletnich nadzór nad prawidłową realizacją powyższych obowiązków sprawują jego prawni Opiekunowie.
 12. W przypadku spóźnienia się Kursanta na zajęcia, ustalony czas trwania zajęć ulega skróceniu o czas spóźnienia.
 13. Szkoła Przedmiotów Ścisłych na prośbę Opiekuna niepełnoletniego Kursanta udostępnia Opiekunowi wszystkie informacje, dotyczące obecności na zajęciach oraz postępów Kursanta w nauce.
 14. Jeżeli Korepetytor Szkoły Przedmiotów Ścisłych stwierdzi brak zaangażowania Kursanta w zajęcia lub wielokrotne nie stawienie się przez niego na zajęcia (w tym w przypadku odwołania zajęć przez Kursanta) ma prawo powiadomić o tym Opiekuna nieletniego Kursanta/Kursanta. Jeżeli wskutek zawiadomienia sytuacja nie ulegnie poprawie, Szkoła Przedmiotów Ścisłych ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług w postaci zajęć, wypowiadając umowę o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym.
 15. Szkoła Przedmiotów Ścisłych nie ponosi odpowiedzialności za Kursanta, który samowolnie wyjdzie z zajęć w trakcie ich trwania.
 16. Szkoła Przedmiotów Ścisłych nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do Kursantów, pozostawione na terenie lokalu Szkoły Przedmiotów Ścisłych.

§ 2. Warunki płatności.

 1. Szkoła Przedmiotów Ścisłych umożliwia dokonywanie płatności za zajęcia indywidualne w następujący sposób:
  a) z góry, przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury, w ciągu 10 dni od dnia jej wystawienia,
  b) gotówką po każdych odbytych zajęciach.
  Sposób dokonywania płatności za zajęcia indywidualne ustalany jest odrębnie z każdym Klientem.
 2. Płatności za zajęcia grupowe należy dokonywać z góry, przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury, w ciągu 10 dni od dnia jej wystawienia.
 3. Wysokość opłaty za zajęcia, czas obowiązywania ceny oraz możliwość jej zmiany, ustalana jest indywidualnie z każdym Klientem.

§ 3. Odwołanie zajęć.

 1. W przypadku odwołania zajęć indywidualnych (rozumianych jako ustalone ze Szkołą Przedmiotów Ścisłych na dany, pojedynczy, oznaczony z daty dzień - czynności edukacyjne) przez Klienta lub Kursanta do godziny 18 dnia poprzedzającego zaplanowane zajęcia, opłata za odwołane zajęcia nie jest pobierana. Powyższe dotyczy wyłącznie pierwszego odwołania zaplanowanych zajęć w miesiącu kalendarzowym. Jeżeli skutkiem ww. sytuacji jest powstanie nadwyżki w opłacie za dany okres rozliczeniowy, a odwołane zajęcia nie zostały w tym okresie rozliczeniowym odrobione, nadwyżka przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy.
 2. Odwołania zaplanowanych zajęć należy dokonać wysyłając SMS na numer telefonu Korepetytora.
 3. Szkoła Przedmiotów Ścisłych nie gwarantuje możliwości odrabiania odwołanych zajęć. Będzie to możliwe, gdy Korepetytor dysponuje wolnym terminem, przy czym zastosowanie znajduje w tej sytuacji § 1 pkt 8 niniejszego regulaminu.
 4. Niestawienie się przez Kursanta na zajęciach, bez ich wcześniejszego odwołania w sposób określony w § 3 pkt 1 i 2 niniejszego regulaminu, nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia. W przypadku płatności dokonywanej w sposób wskazany w §2 pkt 1 lit. b) niniejszego regulaminu – w opisanym w niniejszym paragrafie przypadku, Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za zajęcia w terminie 7 dni od zajęć, które nie odbyły się wskutek niestawiennictwa Kursanta.
 5. Zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z ustalonym terminarzem, a opłata od każdego Klienta jest pobierana w pełnej wysokości, niezależnie od obecności Kursanta na zajęciach.
 6. Wypowiedzenie przez Klienta umowy o świadczenie usług w przypadku zajęć grupowych możliwe jest za pisemnym wypowiedzeniem (pod rygorem nieważności) ze skutkiem na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia.
 7. W przypadku odwołania zajęć przez Szkołę Przedmiotów Ścisłych i takiej woli Klienta lub Kursanta, Szkoła Przedmiotów Ścisłych zaproponuje najszybsze możliwe terminy odrobienia zajęć.