Prawo

Szkolenia

Szkolenia obejmują praktyczne aspekty, m. in. prawa pracy, prawa przewozowego, budowlanego, administracyjnego itd. Tematyka szkoleń jest dostosowywana do potrzeb grupy docelowej. Istnieje możliwość przygotowania kursu o tematyce zaproponowanej przez klienta. Szkolenia mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub on-line. Sprawy organizacyjne i kwestie finansowe ustalane są indywidualnie - zależą od wymagań zamawiającego kurs. W zależności od zakresu wiedzy objętej szkoleniem sugerowany czas jego trwania wynosi od 8 do 16 godzin.

Zapewniamy:

 • dostosowanie zakresu i treści szkolenia do potrzeb klienta (w przypadku szkoleń zamkniętych),
 • multimedialne pomoce dydaktyczne,
 • kompetentnych prowadzących – adwokatów z praktyką zawodową,
 • przyjemną atmosferę pracy.

Przykładowa tematyka szkoleń

 • Prawo autorskie i prawa pokrewne - kompendium.
 • Prawo pracy - kompendium dla przedsiębiorcy.
 • Prawo pracy - zmiany w przepisach.
 • Prawo pracy - nawiązanie i ustanie stosunku pracy.
 • Prawo pracy - wypadki przy pracy.
 • Regulacja drogowego transportu rzeczy na gruncie Ustawy Prawo Przewozowe oraz Konwencji CMR.
 • Prawo budowlane - realizacja procesu inwestycyjnego.
 • Windykacja długów - postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w praktyce.
 • RODO - ochrona danych osobowych w firmie.
 • Umowy cywilne w praktyce przedsiębiorcy.
 • Postępowanie administracyjne - kompendium.
 • Spółki prawa handlowego - zasady zakładania i funkcjonowania.

Prawo pracy w praktyce

Kategoria szkolenia: zamknięte/ otwarte

Opis szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy dotyczącej praktycznego stosowania prawa pracy w ramach bieżącej działalności firmy. Szkolenie kierowane jest do właścicieli firm, menedżerów, pracowników działów kadr oraz innych osób zajmujących się na co dzień zarządzaniem pracownikami. Oprócz omówienia istotnych przepisów prawa pracy, nacisk w ramach szkolenia kładziony jest na analizę przypadku (casestudy) oraz budowanie umiejętności samodzielnego tworzenia, niezbędnych w działalności firmy, dokumentów (umowa o pracę, wypowiedzenie itd.). Program szkolenia może być zmodyfikowany pod kątem szczególnych potrzeb klienta, w tym - istnieje możliwość poświęcenia szkolenia w całości wybranemu przez klienta zagadnieniu (np. nawiązanie i ustanie stosunku pracy, obowiązki pracodawcy w zakresie BHP).

Ramowy program szkolenia
1.    Przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
2.    Równe traktowanie w zatrudnieniu.
3.    Stosunek pracy, jego nawiązanie i ustanie.
4.    Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.
5.    Obowiązki pracodawcy i pracownika.
6.    Czas pracy.
7.    Urlopy pracownicze.
8.    Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
9.    Zatrudnianie młodocianych.
10.  Bezpieczeństwo i higiena pracy.
11.  Rozpatrywanie sporów ze stosunku pracy.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia z wyszczególnieniem tematyki zajęć. 

Metodologia
Zajęcia prowadzone są w formie:
•    wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
•    pogadanki,
•    dyskusji.

RODO - ochrona danych osobowych w firmie

Kategoria szkolenia: zamknięte/ otwarte

Opis szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie słuchaczom szerokiej wiedzy dotyczącej praktycznego stosowania nowej regulacji w zakresie ochrony danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO). Szkolenie kierowane jest do właścicieli firm, menedżerów ale również i pracowników odpowiedzialnych za ochronę danych osobowych. Oprócz omówienia istotnych przepisów prawa, nacisk w ramach szkolenia kładziony jest na analizę przypadku (casestudy) oraz budowanie umiejętności samodzielnego tworzenia, niezbędnych z punktu widzenia wymagań RODO, dokumentów. Program szkolenia może być zmodyfikowany pod kątem szczególnych potrzeb klienta.

Ramowy program szkolenia:
1.    Czym jest RODO?
2.    Przedmiot, cele i zakres stosowania RODO.
3.    Dane osobowe, administrator i inne podstawowe pojęcia na gruncie RODO.
4.    Zasady przetwarzania danych osobowych.
5.    Prawa osoby, której dane dotyczą.
6.    Ogólne obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego.
7.    Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
8.    Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje.
9.    Zagadnienia praktyczne:

 • rejestr czynności przetwarzania;
 • rejestr kategorii czynności przetwarzania (podmiot przetwarzający);
 • umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
 • upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;
 • realizacja obowiązku informacyjnego;
 • inspektor ochrony danych;
 • "fizyczne" zabezpieczenia w ramach ochrony danych osobowych;
 • naruszenie ochrony danych osobowych.

Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia szkolenia z wyszczególnieniem tematyki zajęć.

Metodologia
Zajęcia prowadzone są w formie:
•    wykładów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
•    pogadanki,
•    dyskusji.     

Polecamy szkolenie:

"Wdrożenie RODO w firmie - najważniejsze praktyczne aspekty prawa ochrony danych osobowych"
Przedmiotem szkolenia jest praktyczna strona regulacji RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Regulacja weszła w życie 25 maja 2018 roku i niesie istotne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych.